Na temelju članka 11. Zakona o udrugama NN74/2014  i članka 19. Statuta, Skupština Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG na sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2015. donijela jeSTATUT

Hrvatske udruge poslovnih žena
“KRUG” 
 1. UVOD

Članak 1.Ovim Statutom utvrđuje se:
• naziv,
• sjedište i teritorijalno djelovanje UDRUGE;
• izgled pečata i znaka UDRUGE
• zastupanje UDRUGE;
• ciljevi UDRUGE;
• područja djelovanja sukladno ciljevima UDRUGE;
• djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
• obavljanje gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu;
• način osiguranja javnosti djelovanja UDRUGE;
• uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva;
• članarina;
• način vođenja popisa članova;
• prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova;
• unutarnji ustroj UDRUGE – tijela UDRUGE, njihov sastav, način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata;
• način sazivanja Skupštine UDRUGE u slučaju isteka mandata;
• izboru i opoziv likvidatora UDRUGE;
• prestanak postojanja UDRUGE;
• imovina, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
• postupak s imovinom u slučaju prestanka UDRUGE;
• način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar UDRUGE.


 2. STATUSNE ODREDBE naziv, sjedište i teritorijalno djelovanje UDRUGE, izgled pečata i znaka UDRUGE
 Članak 2.Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG (u daljnjem tekstu UDRUGA) je neovisna interesna udruga dobrovoljno udruženih članica koje prihvaćaju Programsku deklaraciju i ovaj Statut.

UDRUGA djeluje kao samostalan subjekt u odnosu na državne i stranačke organizacije. Pred državnim organima UDRUGA zastupa specifične pravne, ekonomske i statusne interese svojih članica.
 Članak 3.UDRUGA je pravna osoba obvezna djelovati u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, poštujući načela javnosti rada, demokratskog ustroja, neprofitnosti, slobodnog sudjelovanja u javnom životu, solidarnosti i ravnopravnosti svojih članica.

UDRUGA je neprofitna pravna osoba koja djeluje na području Republike Hrvatske.

Skupština UDRUGE odlučuje o regionalnom udruživanju članica u ogranke, kao i o uključivanju UDRUGE u međunarodne organizacije i saveze.
 Članak 4.Naziv UDRUGE je:
Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG

Skraćeni naziv UDRUGE je: KRUG

Naziv UDRUGE na engleskom jeziku :
Croatian Association of Buisness Women KRUG

Sjedište UDRUGE je u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

UDRUGA ima pečat okruglog oblika kojem je u središtu zaštitni znak, a na obodu tekst slijedećeg sadržaja: Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG.

Pečat čuva i ovlaštena je koristiti ga Predsjednica UDRUGE i druge članice UDRUGE koje ona ovlasti.

UDRUGA ima zaštitni znak o kojem odluku donosi Izvršni odbor.

UDRUGU zastupa Predsjednica.
 3. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA
Članak 5.Ciljevi osnivanja UDRUGE jesu:

• promidžba i razvoj sposobnosti i postignuća poslovnih žena;
• zaštita poslovnog integriteta i individualne osobnosti poslovne žene;
• uključivanje principa osiguranja zakonske jednakosti prava na rad i afirmaciju žena kao i muškaraca;
• objedinjavanje stavova poslovnih žena i podrška radi zajedničkog nastupa prema državnim, profesionalnim i drugim oragnizacijama, te prema gospodarskom okruženju;
• uspostava međusobne komunikacije poslovnih žena, te komunikacije s poslovnim ženama u svijetu;
• uspostava i održavanje visoke razine informiranja poslovnih žena;
• izgradnja poslovne kulture na temeljima znanja, radne sposobnosti i etičnosti;
• opći gospodarski napredak kroz potpuno angažiranje istinskih potencijala poslovnih žena.

Udruga djeluje na području strukovnog udruživanja žena u gospodarstvu, te na području ljudskih prava, suzbijanju i zaštiti od diskriminacije i ravnopravnosti spolova.
 4. AKTIVNOSTI, POSLOVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Polazeći od interesa, potreba i prava svojih članica kao i gospodarsko-sistemske regulative, UDRUGA će svoju ulogu zasnivati na slijedećim programskim djelatnostima:

• okupljanje članica kroz organizaciju seminara, okruglih stolova, savjetovanja i sličnih oblika formalnog rada;
• organizacija neformalnog druženja članica u svim većim gospodarskim središtima u Hrvatskoj;
• povezivanje sa sličnim organizacijama u susjednim zemljama i svijetu i zajednički rad na ostvarivanju ciljeva UDRUGE;
• informiranje članica o temama od interesa za poslovne žene, te o aktivnostima pojedinih tijela UDRUGE;
• izrada znanstvenih analiza o zastupljenosti žena u gospodarstvu Hrvatske, poslovnim postignućima članica i sličnim pitanjima u suradnji s priznatim stručnjacima;
• stalno praćenje rezultata djelovanja UDRUGE u društvenom okruženju i objavljivanje rezultata u sredstvima javnog informiranja;
• suradnja sa sredstvima javnog informiranja na promidžbi UDRUGE radi postizanja zadanih ciljeva i ostvarivanja predviđenih programa.
• UDRUGA se može učlanjivati u slične asocijacije u zemlji i inozemstvu.

Navedene djelatnosti UDRUGA ostvaruje vlastitim programima i projektima koji se financiraju iz namjenskih fondova UDRUGE, u suradnjim s drugim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno u suradnji s matičnim tvrtkama članica.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

• organiziranje seminara i radionica
• nakladništvo
 Članak 7.Poslovnu administraciju, financijske i tehničke poslove za UDRUGU kao i za potrebe svih njenih organa, obavljaju organizacije vanjske podrške temeljem ugovora koji će u ime UDRUGE zaključiti Predsjednica UDRUGE.

U slučaju da opseg djelatnosti i ekonomičnost budu opravdali, UDRUGA će formirati stručni tim s profesionalnim zaposlenicima, čiji će sastav potvrditi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.
 5. JAVNOST RADA

Članak 8.
Javnost rada UDRUGE osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem neposredno putem web stranice i putem sredstava javnog priopćavanja.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu, uz prethodno odobrenje Predsjednice UDRUGE ili Izvršnog odbora, biti nazočni na sjednicama tijela UDRUGE i izvještavati javnost o radu tih tijela i UDRUGE.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, UDRUGA može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Izvršni odbor.

UDRUGA je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu.

Podaci upisani u registar iz stavka 4. ovog članka i Statut UDRUGE su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu.

U Registru udruga putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija javno su dostupna i izvješća o financijskom poslovanju UDRUGE s propisanom dokumentacijom.

6. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 9. 
Svaka fizička i pravna osoba može postati članicom UDRUGE, sukladno zakonu i Statutu.
Članicom UDRUGE mogu postati punoljetne osobe, koje su aktivno ukjlučene u poslovna kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i to osobito vlasnice ili suvlasnice poduzeća, obrta ili drugog oblika poduzetništva ili su voditeljice poduzetničkog pothvata (manager-ice) ili članice upravnog tijela čija je djelatnost razvoj poduzetništva.
Svaka članica Udruge ima prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta.
Članak 10. 
UDRUGA ima 2 vrste članstva:  redovno i počasno

1. REDOVNO članstvo može steći punoljetna fizička osoba temeljem dviju preporuka redovnih članica i ispunjene pristupnice s priloženim životopisom i fotografijom. Redovno članstvo se stječe odlukom Izvršnog odbora i uplatom članarine za prvu godinu ili dio kalendarske godine članstva. Redovna članica ima sva članska prava, osobito pravo da bira i bude birana u tijela UDRUGE.

2. POČASNO može steći punoljetna fizička osoba, a stječe se odlukom Izvršnog odbora uz potvrdu Skupštine radi osobitih zasluga u ostvarivanju ciljeva UDRUGE. Počasni član/ica ima djelomična članska prava i ne može birati niti biti birana u članstvo tijela UDRUGE.

Redovne članice potpisom pristupnice preuzimaju obaveze aktivno sudjelovati u radu UDRUGE, plaćati članarinu, poštivati odredbe Statuta i drugih akata, kao i odluke tijela UDRUGE.
 Članak 11.Članstvo u UDRUZI  je dobrovoljno.

Redovna članica prije prijema u članstvo dužna je upoznati se sa sadržajem Statuta UDRUGE, a Izvršni odbor UDRUGE obvezan je omogućiti svakoj članici uvid u sadržaj Statuta.

Članak 12.
O pristupu novih članica odlučuje Izvršni odbor na temelju izvještaja Predsjednice ili druge ovlaštene osobe o prispjeću pristupnica s preporukama.

Potvrdu o prijemu u članstvo Izvršni odbor primljenoj će članici dostaviti u pisanom obliku, nakon uredno zaprimljene pristupnice i potvrde o uplati propisane članarine.
U UDRUZI se vodi popis članica u elektroničkom obliku koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja UDRUZI, kategoriji članstva, preporukama za članstvo, te datumu prestanka članstva u UDRUZI, a može sadržavati i druge podatke koje će odredi Izvršni odbor UDRUGE.

Popis članica uvijek mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
 Članak 13.
Članarinu, u godišnjem iznosu, plaćaju redovne članice i to u najmanjem iznosu koji utvrđuje Izvršni odbor temeljem polugodišnjeg obračuna u prethodnoj godini.

Članarina se plaća izravno na žiro-račun UDRUGE, a raspodjeljuje se u skladu s financijskim planom kojeg usvaja Skupština na godišnjem zasjedanju.
 Članak 14.
Prestanak članstva u UDRUZI moguć je u slijedećim slučajevima:

1. Ukoliko članica samoinicijativno donese odluku o istupanju iz članstva i o tome pismeno obavijesti Izvršni odbor, u kojem slučaju Izvršni odbor donosi odluku o istupu.

2. Na inicijativu Predsjednice ili Izvršnog odbora:

- u slučaju povreda odredaba Statuta;

- ako je javna djelatnost članice u suprotnosti s ciljevima UDRUGE;

- u slučaju da članica svojim djelovanjem ili ponašanjem u UDRUZI ili u svezi s UDRUGOM postupa suprotno ciljevima UDRUGE, a osobito ako je time naškodila ugledu UDRUGE, izazvala ozbiljniji poremećaj u radu UDRUGE ili je prouzročila materijalnu štetu UDRUZI.

Protiv odluke o prestanku članstva po ovoj osnovi članica ima pravo žalbe Skupštini u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Skupština UDRUGE će odluku o žalbi donijeti na sjednici koja mora biti održana najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u UDRUZI. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

3. Odlukom Izvršnog odbora o isključenju članice radi neplaćanja članarine najmanje dvije godine uzastopno, te ako svoju obvezu plaćanja članarine ne podmiri niti po posebnoj pisanoj opomeni u naknadno ostavljenom roku, a na koju odluku članica ima pravo žalbe Skupštini u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Skupština UDRUGE će odluku o žalbi donijeti na sjednici koja mora biti održana najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u UDRUZI. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Postupak za prestanak članstva temeljem točke 2. prethodnog stavka ovog članka pokreće se na zahtjev Predsjednice UDRUGE ili Izvršnog odbora. Postupak se vodi pred Sudom časti sastavljenim od dvije članice koje za konkretni slučaj imenuje Izvršni odbor iz redova članstva UDRUGE, a članica o čijem se prestanku članstva odlučuje ima pravo imenovati jednu članicu Suda časti iz redova članstva UDRUGE.
7. PRAVA I OBVEZE ČLANICA

Članak 15.
Redovne članice imaju prava:

• pravo na sudjelovanje u djelatnostima UDRUGE;
• birati i biti birana u tijela UDRUGE
• pravo na informiranje o radu UDRUGE i o rezultatima ostvarivanja djelatnosti UDRUGE;
• ostvarivanje neposredne kontrole nad svim djelatnostima i jednakopravno korištenje svih pogodnosti koje će organizirati, financirati ili u suradnji sa subjektima vanjske podrške, posredovati UDRUGA;
• druga prava koja utvrde Skupština i drugi organi UDRUGE.

Počasne članice imaju prava:

• pravo na sudjelovanje u djelatnostima UDRUGE;
• pravo na informiranje o radu UDRUGE i o rezultatima ostvarivanja djelatnosti UDRUGE;
• druga prava koja utvrde Skupština i drugi organi UDRUGE.
Članak 16.
Redovne članice imaju obavezu

• aktivno sudjelovati u radu UDRUGE;
• pridržavati se statutarnih odredaba;
• moralno i na drugi način podupirati i promicati ugled UDRUGE;
• redovito uplaćivati članarinu;
• poštivati ciljeve i etički kodeks UDRUGE;
• čuvati poslovne tajne UDRUGE;

Članice UDRUGE, odnosno članice tijela UDRUGE moraju se odazivati i aktivno sudjelovati u radu tijela UDRUGE, osim ako za izostanak imaju osobito opravdani razlog (npr. poslovna obveza, bolest, obiteljski razlozi, i sl.).
8. TIJELA I ODLUČIVANJE U UDRUZI

Članak 17.Tijela UDRUGE su:
•          Skupština;
•          Predsjednica i potpredsjednica UDRUGE;
•          Izvršni odbor;
•          Sud časti.8.1. Skupština

Članak 18.
Skupština je najviše tijelo odlučivanja UDRUGE kojem je osnovna zadaća neposredno upravljanje UDRUGOM i kontrola rada ostalih tijela.

Članice upravljaju UDRUGOM neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima UDRUGE .

Skupštinu UDRUGE čine sve redovne članice UDRUGE.

Skupština će održavati redovita zasjedanja najmanje jednom godišnje, a izvanredna prema potrebi.

Tijela izvršenja odluka Skupštine su:
• Predsjednica i potpredsjednica UDRUGE
• Izvršni odbor
• Sud časti.
Članak 19.
Skupština odlučuje o svim pitanjima važnim za djelovanje UDRUGE, a posebno o:

• Programskoj deklaraciji;
• donošenju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama i ostalim akatima UDRUGE
• izboru i razrješenju Predsjednice i članica Izvršnog odbora;
• izboru likvidatora UDRUGE;
• potvrđuje odluku Izvršnog odbora o počasnom članstvu;
• izvješću o radu za prethodnu kalendarsku godinu i usvajanju završnog računa;
• usvaja godišnje financijsko izvješće;
• planu rada i financijskom planu za sljedeću kalendarsku godinu;
• udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga u zemlji i inozemstvu;
• kontrolira rad Predsjednice i potpredsjednice UDRUGE i Izvršnog odbora;
• odlučuje o žalbi povodom odluke Suda časti ili Izvršnog odbora o isključenju članice u slučaju povreda odredaba Statuta ili neplaćanju članarine;
• daje tumačenja odredaba Statuta;
• donosi odluku o statusnim promjenama;
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge;
• drugim pitanjima koja nisu stavljena u neposrednu nadležnost drugih organa UDRUGE.

U slučaju procjene da je za neka pitanja iz nadležnosti Skupštine moguće odlučivanje na razini izvršnih tijela UDRUGE, Skupština može donijeti odluku da o takvim pitanjima odlučuje određeno izvršno tijelo UDRUGE.

 Članak 20.
Skupština može donositi valjane odluke ako je na sjednici prisuno najmanje 50% (pedesetposto) ukupnog broja članica Skupštine. Ako se, niti nakon isteka 30 minuta od zakazanog vremena održavanja Skupštine, ne skupi dovoljan broj članica, Skupština može otpočeti s radom i donositi valjane odluke temeljem izjašnjavanja prisutnih članica, ukoliko njihov broj nije manji od 10 (deset).

Svaka redovna članica UDRUGE ima jedan glas pri odlučivanju na sjedinici Skupštine.

Pravo glasovanja nema članica o čijim se pravima, obvezama ili statusu odlučuje.

Na sjednici Skupštine odluke donose prisutne članice UDRUGE, većinskim izjašnjavanjem.

Glasovanje je u pravilu javno, osim ako se prisutne članice većinom slože da provedu tajno glasovanje.

Izbor Predsjednice obavlja se tajnim glasanjem.
 Članak 21.
Skupštinom predsjedava Predsjednica UDRUGE.


 Članak 22. 
Redovita zasjedanja Skupštine saziva Predsjednica UDRUGE na prijedlog Izvršnog odbora UDRUGE.

Poziv na zasjedanje Skupštine uputit će se svim članicama osobno ili putem sredstava javnog informiranja najmanje 15 dana prije održavanja zasjedanja. U pozivu će biti naveden dan, sat i mjesto održavanja, predloženi dnevni red kao i način na koji zainteresirane članice mogu izvršiti uvid u pripremljene materijale za pojedine točke dnevnog reda.

Izvanredna zasjedanja Skupštine saziva Predsjednica UDRUGE na inicijativu bilo kojeg tijela UDRUGE. Pravo inicijative ima svaka članica, a inicijativu mora, u pisanom obliku, podnijeti Predsjednici putem Izvršnog odbora UDRUGE uz detaljno obrazloženje razloga izvanrednog zasjedanja. O zaprimljenoj inicijativi Izvršni odbor će izvijestiti ostale članice s pozivom da se na njega očituju, a izvanredno zasjedanje Skupštine sazvati će Predsjednica UDRUGE u slučaju da se najmanje 5 (pet) članica suglasi s potrebom njegovog održavanja.

Ako Predsjednica UDRUGE ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine na podržani zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.

Na izvanrednom zasjedanju Skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Udruge upisana u Registar udruga RH ili najmanje 3 članice Udruge upisane u popis članica prije isteka mandata.
 Članak 23.
Odluke Skupštine objavljuju se na web-u UDRUGE i elektroničkom poštom na adrese članica UDRUGE. 8.2. Izvršni odbor

Članak 24.
Izvršni odbor je organ neposrednog izvršenja odluka Skupštine sastavljen od ukupno 11 (jedanaet) članica i to:

- Predsjednice UDRUGE izabrane na Skupštini, koja ujedno i predsjedava Izvršnim odborom;
- Potpredsjednice UDRUGE
- Predsjednica ogranaka UDRUGE
- Ostatak članica Izvršnog odbora do ukupnog broja 11 (jedanaest), bira se na zasjedanju Skupštine
- Članice Izvršnog odbora biraju se na mandat od 2 (dvije) godine, bez ograničenja broja mandata.

Izvršni odbor održava sjednice najmanje 4 (četiri) puta godišnje, a način i razlozi za sazivanje sjednica Izvršnog odbora propisani su s Poslovnikom koji donosi Izvršni odbor na prvoj, konstituirajućoj sjednici.

Konstituirajuću sjednicu Izvršnog odbora saziva i dnevni red predlaže Predsjednica, potpredsjednica ili najstarija članica UDRUGE, uz primjenu Poslovnika koji je bio u primjeni u proteklom mandatu Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 6 članica IO, od čega najmanje 4 članice moraju fizički prisustvovati sjednici.
Članice IO koje nisu u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici, svoj glas mogu dati elektronskim putem.

Sjednice Izvršnog odbora mogu se održati i putem telefona ili interneta, sve temeljem odredbi Pravilnika o radu Izvršnog odbora.

Članice Izvršnog odbora odluke donose većinom glasova od ukupnog broja članica IO.  Članak 25.
Izvršni odbor obavlja slijedeće poslove i zadatke:

• donosi i provodi plan rada i financiranja;
• izvršava odluke i druge akte Skupštine;
• utvrđuje prijedloge izmjena i dopuna Statuta, programa rada, financijskog plana i završnog računa;
• priprema prijedloge akata i odluka Skupštine;
• odlučuje o vođenju registra članova;
• donosi odluku o osnivanju ogranaka
• donosi odluke o nagradama i priznanjima;
• odlučuje o prijemu u redovito članstvo i donosi odluke o prijemu u počasno članstvo koje podnosi na potvrdu Skupštini;
• donosi odluke o isključenju iz članstva UDRUGE u skladu sa Statutom;
• priprema ugovore o radu i druge ugovore iz redovitog poslovanja UDRUGE, a koje u ime UDRUGE zaključuje Predsjednica UDRUGE;
• donosi odluku o zapošljavanju tajnice UDRUGE
• odlučuje o sudjelovanju UDRUGE u radu nacionalnih i inozemnih organizacija;
• odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih;
• predlaže Skupštini kandidatkinje za izbor Predsjednice UDRUGE;
• priprema poziv i prijedlog odluka o kojima odlučuje Skupština prije slanja poziva članicama;
• druge poslove i zadatke koje mu povjeri Skupština, te Predsjednica UDRUGE ili su Statutom i drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.
 Članak 26.
Skupština može opozvati cijeli Izvršni odbor ili njegove pojedine članice u slučaju kada njegove članice prekorače ili zloupotrijebe data im ovlaštenja.

Pojedina članica Izvršnog odbora može biti razriješena na osobni zahtjev ili na prijedlog Izvršnog odbora.

Ako Skupština donese odluku o razrješenju svih članica Izvršnog odbora ili u slučaju razriješenja pojedinih članica Izvršnog odbora, Skupština bira nove članice na vrijeme do isteka mandata Izvršnog odbora u čiji su sastav birane.
8.3. Predsjednica UDRUGE   

Članak 27.
Predsjednicu UDRUGE bira Skupština tajnim glasovanjem na mandat od 2 (dvije) godine, bez ograničenja broja mandata.

Smatrat će se da je izabrana na ovu funkciju kandidatkinja koja dobije najveći broj glasova prisutnih članica.

Predsjednica UDRUGE ima slijedeća prava i ovlaštenja:

• zastupa i predstavlja UDRUGU i odgovara za zakonitost rada UDRUGE;
• predsjeda zasjedanjima Skupštine;
• članica je Izvršnog odbora i predsjeda sjednicama Izvršnog odbora;
• brine o dosljednom ostvarivanju svih ciljeva i provođenju aktivnosti UDRUGE;
• daje neposredne smjernice članicama Izvršnog odbora u situaciji kada, iz objektivnih razloga, nije moguće sazvati sjednicu Izvršnog odbora;
• vodi poslove UDRUGE sukladno odlukama Skupštine;
• brine se o financijskoj snazi UDRUGE;
• odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun UDRUGE;
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima UDRUGE.

U odsutnosti Predsjednicu UDRUGE zamjenjuje Potpredsjednica UDRUGE. Predsjednica može odlučiti neke svoje poslove i ovlaštenja prenijeti na potpredsjednicu u cilju povećanja efikasnosti rada i lakšeg provođenja aktivnosti UDRUGE.

Skupština može razriješiti Predsjednicu UDRUGE i prije isteka mandata na koji je imenovana, ukoliko prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze.

Skupština može razriješiti Predsjednicu na njezin osobni zahtjev.

U slučaju prijevremenog razrješenja Predsjednice UDRUGE Skupština će imenovati kao njenu zamjenu Potpredsjednicu UDRUGE ili članicu Izvršnog odbora do isteka mandata razrješene Predsjednice.
8.4. Potpredsjednica UDRUGE 
Potpredsjednicu bira Predsjednica Udruge iz redova članica Skupštine na mandat od 2 (dvije godine).

Članak 28.
Za svoj rad Potpredsjednica odgovara Predsjednici i Skupštini UDRUGE.

Potpredsjednica ima redovne obveze i ovlaštenja:
• zajedno s Predsjednicom koordinira rad Izvršnog odbora, posebno radi provedbe odluka Izvršnog odbora i Skupštine UDRUGE;
• s Predsjednicom UDRUGE dogovara dnevni red i zajedno s Predsjednicom sudjeluje u pripremama sjednica Izvršnog odbora;
• sudjeluje u pripremama sjednica Skupštine UDRUGE
• pomaže Predsjednici u nadzoru i koordinaciji rada organizacija vanjske podrške;
• pomaže u pripremi financijskog plana i plana poslovnih aktivnosti s organizacijama vanjske podrške;
• obavlja sve poslove koje joj stave u zadatak Predsjednica UDRUGE i Izvršni odbor;
• vodi brigu o naplati članarina.
 Članak 29.
Potpredsjednica UDRUGE preuzima sva ovlaštenja i obveze Predsjednice UDRUGE samo kada za to dobije pisano ovlaštenje Predsjednice ili Skupštine UDRUGE.
 8.5.Sud časti

Članak 30.
UDRUGA može imati Sud časti koji čine 3 (tri) članice, od kojih dvije članice bira Izvršni odbor, a jednu članicu bira članica o čijim se pravima i obvezama odlučuje, iz redova članstva UDRUGE.

Sud časti osnovat će se za pojedini slučaj ako Izvršni odbor ili Predsjednica UDRUGE donesu odluku o potrebi provođenja postupka radi prikupljanja činjenica i dokaza i donošenja odluke o djelovanju pojedine članice UDRUGE protivno odredbama Statuta i prestanku članstva ili o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar UDRUGE.

Imenovane članice Suda časti izabrat će između sebe predsjednicu, a odluke će donositi većinom glasova.
 Članak 31.
Sud časti vodi postupak radi prikupljanja činjenica i dokaza o djelatnostima pojedinih članica UDRUGE, pri čemu ima ovlaštenja saslušavati svjedoke i članice o čijim se pravima i obvezama odlučuje.

Po provedenom postupku Sud časti donosi odluku u pisanom obliku koju dostavlja Izvršnom odboru UDRUGE i članici o čijim je pravima i obvezama odlučivao, uz uputu o pravu na žalbu Skupštini u roku od 8 dana.

Po provedenom postupku, a temeljem odluke Izvršnog odbora, prestaje mandat za taj slučaj imenovanim članicama Suda časti.
 9. OGRANCI UDRUGE

9.1. Osnivanje ogranaka

Članak 32.
Rad UDRUGE može se odvijati i na regionalnoj razini u okviru ogranaka.

Ogranak može biti osnovan odlukom Izvršnog odbora UDRUGE ukoliko se na određenom području pokaže interes za takvim udruživanjem najmanje 10 (deset) aktivnih redovnih članica UDRUGE.

Ogranak može imati svojstvo pravne osobe, o čemu odlučuje Izvršni odbor.Članak 33.
Članice ogranka između sebe biraju predsjednicu na mandate od 2 (dvije) godine bez ograničenja broja mandata.
 9.2. Aktivnosti ogranaka
  Članak 34. Aktivnosti ogranaka organizirat će se u skladu s ciljevima i djelatnostima UDRUGE, planom rada UDRUGE i iskazanom interesu članstva s područja na kojem ogranak djeluje.

Plan rada i financiranja ogranci će dostaviti Izvršnom odboru UDRUGE najkasnije do kraja siječnja za novu poslovnu godinu. Izvršni odbor će do kraja veljače tekuće godine pripremiti cjeloviti plan rada i financiranja, te ga podnijeti Skupštini na usvajanje zajedno sa izvješćem o radu i završnim računom za prethodnu godinu.
9.3. Financiranje ogranaka
 Članak 35.

Rad ogranka financirat će se u okviru financiranja rada UDRUGE. 30% (trideset posto) sredstava prikupljenih članarinom ogranak može trošiti na svoj regionalni rad. Privremeni obračun utrošenih sredstava vršit će se kvartalno, dok će se konačan obračun vršiti jednom godišnje putem financijskog izvješća za prethodnu godinu.

Izvršni odbor može donijeti odluku da za pojedine aktivnosti ogranak samostalno osigura sredstva koja će biti utrošena namjenski.

 10. FINANCIRANJE DJELATNOSTI I IMOVINA UDRUGE Članak 36.Rad UDRUGE financirat će se:

• prihodima od članarine;
• prihodima od vlastitih djelatnosti UDRUGE (organiziranjem seminara i predavanja, te izdavačke djelatnosti);
• donacijama i dotacijama;
• sredstvima dobivenim iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova Europske unije i drugih javnih izvora vezano za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj
• sredstvima dobivenim od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje UDRUGE;
• ostalim prihodima u skladu sa Zakonom.
 Članak 37.
Raspored prihoda UDRUGE vršiti će Izvršni odbor u skladu s financijskim planom i programom, koji usvaja Skupština UDRUGE.

Ako se u obavljanju djelatnosti UDRUGE pojavi dobit, ta dobit koristiti će se isključivo za unapređivanje i financiranje registrirane djelatnosti i ostvarenja ciljeva UDRUGE.
 Članak 38.
Imovinu UDRUGE čine novčana sredstva koja je UDRUGA stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja UDRUGA stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata UDRUGE iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

UDRUGA može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom UDRUGE, u skladu sa zakonom.

UDRUGA vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Za svoje obveze UDRUGA odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članice UDRUGE i njezinih tijela ne odgovaraju za obveze UDRUGE.

Nad UDRUGOM se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

UDRUGA i osobe ovlaštene za zastupanje UDRUGE za štetu učinjenu u UDRUZI ili UDRUGE prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.
 11. INFORMIRANJE Članak 39.
Rad UDRUGE je javan. O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama članstvo se redovito izvješćuje putem biltena i cirkularnih izvješća koja se šalju članovima na prijavljenu adresu ili putem interneta, te javnost putem zainteresiranih medija.
Članak 40.
Svaka članica ima pravo, usmeno, mailom ili dopisom, postaviti upit u pogledu bilo kojeg pitanja iz rada tijela UDRUGE, na koji će primiti odgovor u najkraćem roku.

Izuzetak od gornjeg načela su ona obavještenja koja se smatraju poslovnom tajnom, o čemu odlučuje Izvršni odbor.
 12. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Prestanak postojanja UDRUGE može nastupiti pod slijedećim uvjetima:

1. temeljem odluke Skupštine o prestanku UDRUGE;
2. na zahtjev članice, ako broj članica bude manji od zakonom propisanog minimuma za rad, odnosno ako je broj članova UDRUGE pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje UDRUGE, a Skupština UDRUGE u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijela odluku o prijemu novih članica;
3. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem;
4. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
5. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju UDRUGE;
6. provedbom stečajnog postupka.

U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 6. ovog članka, likvidator ili stečajni upravitelj je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja UDRUGE u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku UDRUGE, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka 1. točaka 2. i 5. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje UDRUGE, nadležnog tijela UDRUGE, članica UDRUGE ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.
Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju UDRUGE nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.
 Članak 42. 
U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2. i 5. i 6. provodi se postupak likvidacije.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje UDRUGE.
Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu UDRUGE, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu UDRUGE te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da UDRUGA ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema UDRUZI u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 46. ovog Statuta.

Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovog članka likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina UDRUGE nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovog članka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka.
Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju UDRUGE iz Registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi UDRUGE.
 Članak 43.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština UDRUGE i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.


Likvidator zastupa UDRUGU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje UDRUGE do okončanja postupka likvidacije i brisanja UDRUGE iz Registra udruga.


 Članak 44. 
Nadležni ured brisat će UDRUGU iz Registra udruga na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju po provedenom postupku likvidacije odnosno skraćenom postupku za prestanak postojanja UDRUGE, pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka, odnosno provedenih statusnih promjena sukladno Zakonu.

Brisanjem iz Registra udruga, UDRUGA prestaje postojati.
 Članak 45.
U slučaju prestanka postojanja UDRUGE imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

UDRUGA nema pravo imovinu UDRUGE dijeliti svojim osnivačima, članicama udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članicama UDRUGE, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

Ukoliko je UDRUGA koja je primila financijska sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova Europske unije i drugih javnih izvora za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja UDRUGE iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom UDRUGE koji je UDRUGA odredila ovim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište UDRUGE.
 Članak 46. 
O donošenju, izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština UDRUGE.

Poziv na zasjedanje Skupštine na kojem će se raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta mora biti upućen članicama najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja zasjedanja. Pozivu će biti priložen tekst prijedloga izmjena i dopuna Statuta.
 Članak 47.
Statut, kao i eventualne izmjene i dopune, stupaju na snagu danom donošenja, objavljuju se u sredstvima javnog informiranja, a primjenjuju se danom upisa u registar udruga pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske i gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave


U Zagrebu, 12. ožujka 2015. godine.

Predsjednica SKUPŠTINE
Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG

   Sofija Šmitran


I Z J A V A
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG, jednoglasno su prihvaćene na Skupštini UDRUGE, održanoj 12. ožujka 2015. Godine.
Pročišćeni tekst u potpunosti odgovara svim prihvaćenim prijedlozima.


U Zagrebu,12. ožujka 2015. god.

Predsjednica UDRUGE
 Sofija ŠmitranNa temelju članka 13. ZAkona o udrugama (NN 74/14) te članka 19. Statuta Udruge od 12. ožujka 2015., Skupština Hrvatske udruge poslovnih žena "Krug",
održana 21. ožujka 2017. donijela je  ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

U Zagrebu, 22. svibnja 2017.

Predsjednica UDRUGE
Gordana Restović
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) te članka 19. Statuta Udruge, Skupština Hrvatske udruge poslovnih žena ''Krug'', održana 8. ožujka 2019. godine, izvršila je izmjenu članka 24 Statuta, te sada Izvršni odbor broji 13 članova.
Predsjednica UDRUGE
Gordana Restović